Zadania związane z edukację sprawdzają się głównie do opanowanie treści. Podręczniki są zatem bardzo przydatne, aby zwiększyć efekty uczenia się. Jeśli jednak są one jedynym zestawem zadań, należy je oceniać negatywnie. Takie podręczniki nie przyczyniają się do organizacji nauczania i pomagają wzmocnić przekonania uczniów i nauczycieli, że proces edukacyjny to bierna absorpcja informacja. Jednak na rynku istnieją podręczniki, które mogą zainteresować uczniów i pomóc nauczycielom. Wśród nich należy wymienić podręczniki Nowa Era.

Jak wybierać podręczniki?

Analizując rolę zadań podręcznikowych w procesie edukacyjnym, należy wziąć pod uwagę treść tekstu i ilustracji. Tylko wtedy, gdy znana jest zawartość tych dwóch pozostałych elementów, możliwe jest sklasyfikowanie wartość podręcznika. W zależności od wiadomości zawartych w tekście i ilustracjach. Podręczniki mogą być również klasyfikowane według innego kryterium, np. rodzaju aktywności poznawczej, jaką uczniowie wykonują podczas rozwiązywania zadania. Można wyróżnić trzy rodzaje angażowania ucznia w wiedzę:

  • wymaganie od ucznia zapamiętania lub odtworzenia informacji z pamięci;
  • wymaganie przetwarzania informacji zgodnie ze znanym uczniowi wzorcem;
  • wymaganie przetwarzania informacji w oparciu o własne myślenie ucznia.

Jak podręczniki powinny przedstawiać problem?

Kryteria podziału zadań i problemów w podręczniku są względne, ponieważ zależy to od kontekstu, w jakim one występują. Analiza materiału pozwala na rozróżnienie wielu czynności, które uczniowie najczęściej wykonują podczas rozwiązywania problemów postawionych przed nimi w podręczniku. W ten sposób konstruowane są podręczniki Nowa Era. Do tych działań należy zaliczyć odtwarzanie wiadomości z pamięci lub określonych źródeł, klasyfikowanie informacji zgodnie z podanymi zasadami, powiązanie obiektów i zjawisk z ich opisami słownymi lub reprezentacjami graficznymi, wyodrębnienie elementów z określonej całości (tekst, rysunki, dane liczbowe), szukanie podobieństw i różnic pomiędzy wybranymi obiektami, procesami i zjawiskami, wyodrębnienie obiektów lub zjawisk na podstawie ich wspólnych cech lub umieszczenie elementu w odpowiedniej grupie, powoływanie się na informacje w celu udowodnienia przyjętej opinii, tworzenie całościowego obrazu w oparciu o znane elementy i wyprowadzanie nowych wniosków ze znanych przesłanek. Istotne jest także wydawanie opinii na temat wartości danej czynności, zdarzenia, zjawiska itp.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com