Podręczniki Nowa Era

Jakie rodzaje podręczników dobrze realizują swoją rolę?

Posted on

Zadania związane z edukację sprawdzają się głównie do opanowanie treści. Podręczniki są zatem bardzo przydatne, aby zwiększyć efekty uczenia się. Jeśli jednak są one jedynym zestawem zadań, należy je oceniać negatywnie. Takie podręczniki nie przyczyniają się do organizacji nauczania i pomagają wzmocnić przekonania uczniów i nauczycieli, że proces edukacyjny to bierna absorpcja informacja. Jednak na rynku istnieją podręczniki, które mogą zainteresować uczniów i pomóc nauczycielom. Wśród nich należy wymienić podręczniki Nowa Era.

Jak wybierać podręczniki?

Analizując rolę zadań podręcznikowych w procesie edukacyjnym, należy wziąć pod uwagę treść tekstu i ilustracji. Tylko wtedy, gdy znana jest zawartość tych dwóch pozostałych elementów, możliwe jest sklasyfikowanie wartość podręcznika. W zależności od wiadomości zawartych w tekście i ilustracjach. Podręczniki mogą być również klasyfikowane według innego kryterium, np. rodzaju aktywności poznawczej, jaką uczniowie wykonują podczas rozwiązywania zadania. Można wyróżnić trzy rodzaje angażowania ucznia w wiedzę:

  • wymaganie od ucznia zapamiętania lub odtworzenia informacji z pamięci;
  • wymaganie przetwarzania informacji zgodnie ze znanym uczniowi wzorcem;
  • wymaganie przetwarzania informacji w oparciu o własne myślenie ucznia.

Jak podręczniki powinny przedstawiać problem?

Kryteria podziału zadań i problemów w podręczniku są względne, ponieważ zależy to od kontekstu, w jakim one występują. Analiza materiału pozwala na rozróżnienie wielu czynności, które uczniowie najczęściej wykonują podczas rozwiązywania problemów postawionych przed nimi w podręczniku. W ten sposób konstruowane są podręczniki Nowa Era. Do tych działań należy zaliczyć odtwarzanie wiadomości z pamięci lub określonych źródeł, klasyfikowanie informacji zgodnie z podanymi zasadami, powiązanie obiektów i zjawisk z ich opisami słownymi lub reprezentacjami graficznymi, wyodrębnienie elementów z określonej całości (tekst, rysunki, dane liczbowe), szukanie podobieństw i różnic pomiędzy wybranymi obiektami, procesami i zjawiskami, wyodrębnienie obiektów lub zjawisk na podstawie ich wspólnych cech lub umieszczenie elementu w odpowiedniej grupie, powoływanie się na informacje w celu udowodnienia przyjętej opinii, tworzenie całościowego obrazu w oparciu o znane elementy i wyprowadzanie nowych wniosków ze znanych przesłanek. Istotne jest także wydawanie opinii na temat wartości danej czynności, zdarzenia, zjawiska itp.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręczniki Nowa Era

Jaka powinna być koncepcja dobrego podręcznika?

Posted on

Mimo podwyższającej się konkurencji ze strony nowatorskich mediów, podręcznik szkolny może być nadal bardzo ważny w dzisiejszych szkołach. W przeciwieństwie do innych materiałów dydaktycznych, podręcznik jest to źródło powszechnie dostępne i zapewnia uczniom dość równy dostęp do wiedzy. Na szczególną uwagę zasługują podręczniki Nowa Era.

Jakie kryteria spełnia dobry podręcznik?

Jednakże, aby podręcznik mógł odgrywać tak ważną rolę, musi on spełniać szeroki zakres wymagań:

  • merytorycznych,
  • pedagogicznych,
  • redakcyjnych.

Rezultatem spełnienia tych wymagań jest mniej lub bardziej przejrzysta koncepcja podręcznika.

Jak powinien być tworzony dobry podręcznik?

Niezwykle ważnym lub priorytetowym fundamentem koncepcji podręcznika jest wykorzystanie poszczególnych nauki jako dyscyplin. Bez tej wizji nie można mówić o tworzeniu i istnieniu koncepcji podręcznikowych. Ostatecznie nie jest to kwestia włączenia całej nowej wiedzy naukowej do materiału, ale jej doboru zgodnie z duchem, ideami i założeniami współczesnej nauki. Warto podkreślić, że te koncepcje spełniają podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) ze względu na to, że są tworzone przez specjalistów z nowych dziedzin. Ważną kwestią przy konstruowaniu koncepcji podręcznikowych jest też uwzględnienie uwag nauczycieli.

Jak jest prawdziwa wartość podręcznika?

Podręczniki stwarzają wyjątkową okazję do wykazania edukacyjnej wartości nauki poprzez ich szerokie zastosowanie. Nie tylko liczy się funkcja poznawcza podręcznika, ale także wartość użytkowa. Wydaje się, że istnieje potrzeba świadomego wysiłku, aby w koncepcji podręcznika wyeksponować ten jego element

Co daje korzystanie z podręcznika?

Używanie podręcznika zapewnia uczniowi kształtowanie umiejętności formalnych, takich jak: analiza, synteza, porównanie, ocena, uogólnienie, abstrakcja, przewidywanie; rozumowanie, myślenie przyczynowe oraz rozwiązywanie problemów. Odgrywa to ważną rolę edukacyjną w kształtowaniu postaw i przekonań, czyli tolerancji, rozumienia kontekstu różnorodności we współczesnym świecie, kulturowym i cywilizacyjnym.

Wpływ egzaminów na kształt podręczników

Ważną przesłanką do stworzenia koncepcji podręcznika do szkoły średniej jest obecny system egzaminów zewnętrznych. Dlatego też, jako podręcznik należy traktować jako ściśle związany ze standardami wymagań dotyczących testowania. Co ważne, znaczenie to odnosi się do wyboru treści merytorycznej oraz samej konstrukcji podręcznika, a nawet jego szaty graficznej.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com